Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy JDHYDRO.PL, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.jdhydro.pl, jest prowadzony przez: Janusza Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JD HYDRO Janusz Dąbrowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5881541068, REGON 220584321.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG lub KRS, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
  i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
  3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JD HYDRO Janusz Dąbrowski, tel. 609909117, biuro@jdhydro.pl , NIP 588-154-10-68, REGON 220584321.
  4. Adres siedziby Sprzedającego – ul. Ogrodników 7, 84-240 Reda.
  5. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: sklep.jdhydro.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar.
  6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  7. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Elektronicznego Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
  12. Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia, w szczególności polegająca na dodaniu Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  13. Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem: ABC
  14. Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem: ABC
  15. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
   2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
   3. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem:
   1. prowadzenia działalności gospodarczej lub wpisu do KRS,
   2. posiadania urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową tj. Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer w aktualnej wersji,
   3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
   4. założenia Konta w Sklepie Internetowym,
   5. włączonej obsługa plików cookies.
  3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą zmiany statusu zamówienia ze „przyjęte” na „w realizacji”
  4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

      

 1. Zamówienia
  1. Składanie zamówień
   1. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta.
   2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
   4. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem formularza zamówienia, dostępnym po założeniu Konta lub telefonicznie/mailowo po podaniu wszystkich wymaganych danych
   5. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
   6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
   7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   8. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
   9. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
   10. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
  2. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
   1. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
   2. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  3. Zwroty
                      i. Zwrot zamówienia zrealizowanego za pośrednictwem strony jest możliwy wyłącznie po indywidualnym ustaleniu i za zgodą Sprzedającego.     
                     ii. Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania, musi być oryginalnie zapakowany.
                    iii. Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu towaru, który zostaje przesłany do Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail.
                    iv. Po otrzymaniu towaru wraz z uzupełnionym formularzem, Sprzedający weryfikuje zgłoszenie i sprawdza otrzymany towar.
                     v. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, Klient zostaje poinformowany o decyzji. Zwrot środków uwzględniający potrącenie 20% ceny netto
                         zakupionego towaru (30% w przypadku produktów Hiab, Multilift, Moffett, Effer, Loglift, Jonsered, Zepro) następuje na wskazany w formularzu numer
                         rachunku bankowego. Korekta nie dotyczy pozycji usługi transportowej.
                    vi. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu, Klient zostaje poinformowany o decyzji a zwracany towar zostaje odesłany na koszt Kupującego.

 1. Płatność
  1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat (BLIK, Google Pay, Apple Pay, płatność kartą), za pobraniem, z płatnością na konto po dostawie. Opcja z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
  2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
  4. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym
   Oferowane metody płatności:
   1. płatność przy odbiorze
   2. płatność za pobraniem
   3. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   4. płatności elektroniczne
 1. Dostawa
  1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
  2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
  3. W sytuacji wskazanej w pkt 5b, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
  4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym
   1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
   2. przesyłka do paczkomatu firmy In Post,
   3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ogrodników 7, 84-240 Reda
 2. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 19.03.2021.
  2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
  3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  1.